Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
 
Сертификат EN ISO 9001
 
 
 
 
EN ISO 9001:2008 – KAЧЕСТВО!

Международният стандарт ISO 9001:2008 поставя изисквания за разработване и внедряване на ефективна Система за управление на качеството (СУК) в организации, независимо от техния предмет на дейност. Тази система обхваща вътрешно-организационната документация, отнасяща се до управлението на качеството в компанията.

Стандартът ISO 9001:2008 представлява набор от изисквания за регламентиране на правила, които управляват дейността на организацията в аспекта качество. Целта е в обхвата на системата за управление на качеството да бъдат включени всички дейности, които гарантират съществуването на организацията и удовлетвореността на нейните клиенти.

Наличието на работеща Система за управление на качеството (СУК) осигурява единство в организацията по отношение на целите, усъвършенстване на съществуващите процеси, мотивация и отдаденост на всички служители и задълбочено познаване на изискванията на клиентите.

През 2007 г. „Крис 94” получи сертификат, а през 2010 беше ресертифицирана по ISO 9001:2008. Този сертификат удостоверява, че фирмата отговаря на изискванията на международния стандарт и спазва основните принципи на ISO 9001:2008:

- организация на работа ориентирана към клиента, прогнозиране и по-пълно удовлетворяване на неговите очаквания;

- силно ръководство;

- ангажираност на персонала;

- подход, ориентиран към процесите;

- системен подход;

- процес на непрекъснати подобрения;

- обективен подход при вземане на решения;

- взаимно-изгодни връзки с доставчиците.

През 2012г. дружеството успешно премина сертификационен одит към фирма ТЮФ НОРД ЦЕРТ ГмбХ.


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
 
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

Удостоверение строителна камара

 
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
© 2005 КРИС bgwebsite.com